Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0006
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1483
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е с предмет: "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица", финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).Обект на настоящата обкществена поръчка е "строителство" по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б "б" от ЗОП. Обектът на интервенция представлява училищна сграда, разположена в град Твърдица. Същият представлява строеж четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба №1/2003 за номенклатурата на видовете строежи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   930609   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.08.2019 29.08.2019
2   930611   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.08.2019 29.08.2019
3   931755   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         04.09.2019 04.09.2019
4   955281   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.01.2020 21.01.2020