Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0028
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0028_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща профилактика, сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната, по обособени позиции както следва:Обособена позиция № 1 - Профилактика, сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ;Обособена позиция № 2 -Профилактика и почистване на изходящи кухненски смукателни вентилационни системи към ведомствени столове в сградите на БНБ.По ОП№ 1 Избраният за изпълнител участник следва да извършва профилактика и сервизна поддръжка, както и ремонтни услуги (аварийни и текущи ремонти) при необходимост, на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, намиращи се в сградите на БНБ, съгласно тяхното описание, съдържащо се в Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/10/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   930538   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.08.2019 02.09.2019
2   930540   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019
3   946353   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2019 29.11.2019