Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/pub-competitions/publs018/publs018
Процедура: Публично състезание
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2019/2020 година на територията на Община Баните, област Смолян”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929603   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
2   929604   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
3   946626   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.11.2019 28.11.2019