Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2019-0031
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка храни за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, по 10 обособени позиции. В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности: - Доставка Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, с изискванията на нормативните изисквания в България и ЕС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929208   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2019 26.08.2019
2   929209   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2019 26.08.2019
3   942813   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2019 07.11.2019