Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0027
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0027_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: В обхвата на услугите, предмет настоящата обществената поръчка се включват: - предоставяне на услуги по актуализации и поддръжка (напр. регистриране на инциденти, решаването и отстраняването им) на софтуера за системата за управление на валутни резерви. - предоставяне на услуги по анализ за обновяване чрез съпоставяне на текущо ползваната от Възложителя версия на системата за управление на валутни резерви и последната въведена в експлоатация версия на системата;

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928728   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
2   937752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 11.10.2019