Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали
Номер: 00496-2019-0094
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2545&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кърджали-основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП Крумовград, находящ се на адрес гр.Крумовград, ул. Трети Март 3. Видът и обемът на строително-монтажни работи , включващи дейности по демонтаж на врати, доставка и монтаж на PVC врати, полагане на теракотни плочи, фаянсова облицовка, извършване на шпакловка, полагане на латекс, както и други СМР, са подробно описани в количествената сметка, неразделна част от документацията. Обект на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи/основни ремонти/, включително дейности по демонтаж и монтаж на врати, доставка, полагане на теракотни плочи, фаянсова облицовка, извършване на шпакловка, полагане на латекс, както и други СМР, описани подробно в количествената сметка (Приложения № 3 ) неразделна част от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928537   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
2   928538   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
3   944901   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.11.2019 18.11.2019
4   952149   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.01.2020 02.01.2020