Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0027
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Открита процедура
Описание: Наименование: „Доставка на лицензи, необходими за съпътстваща система, чрез която се осъществява превантивен контрол и наблюдение върху работоспособността и взаимодействието между компонентите на Единния модел като цяло и свързаните с предоставяните чрез него услуги, външни и вътрешни системи и потребители." Кратко описание: Доставка на лицензи в обем покриващ изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация - 26 броя лицензи за сървъри с 444 GB RAM памет, необходими за внедряване на софтуерна система за оперативно наблюдение, отчитайки текущото състояние и конфигурацията на ИТ инфраструктурата и информационни системите функциониращи в Единния модел. Инсталация и конфигурация на софтуерната система за оперативно наблюдение и управление на приложенията и извършване на основните настройки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928494   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.08.2019 19.08.2019
2   928495   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2019 19.08.2019
3   931316   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.09.2019 05.09.2019
4   935112   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.09.2019 30.09.2019
5   945337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.11.2019 25.11.2019