Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0019
Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-nezavisim-licenziran-ocenitel-na-imoti-i-/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на независим лицензиран оценител на имоти и вещи на Министерството на здравеопазването“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928371   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.08.2019 16.08.2019
2   928374   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.08.2019 16.08.2019
3   929663   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
4   956769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020