Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0093
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2547&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва доставка и гарационна поддръжка на не по-малко от 160 /сто и шедтдесет/ броя настолни компютърни конфигурации /компютър, монитор и лицензирана операционна система/в рамките на пределната прогнозна стойност на обществената поръчка с цел обезпечаване на Агенция за социално подпомагане.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928182   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2019 19.08.2019
2   928184   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2019 19.08.2019
3   943402   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 11.11.2019
4   950871   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019