Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна подръжка на системата. Целта на надграждането на информационната система е да се повиши качеството и ефективността на административния процес в МТИТС чрез въвеждане на нови и подобрени функции на системата, като по този начин ще се съкрати времето за извършване на рутинни действия в системата, както и ще се създаде възможност за по-добра поддръжка на системата. Oбновяването на „Системата за документооборота и управлението на работния поток EVENTIS R7/2016 в МТИТС и внедряване на нови модули към нея включва следните дейности: 1. Изграждане на „on-line“ криптирано копие на базата данни на система EVENTIS R7 върху втори сървър в „Disaster recovery“ център; 2. Актуализиране на системата до последна актуална версия на програмния код; 3. Добавяне на модул за обществени поръчки в системата; 4. Добавяне на нови функционалности за нуждите на МТИТС; 5. Инсталация на защитна стена за СЕОС обмена, която да изпълнява и функции по поддръжка на VPN връзката за електронния обмен на документи; 6. Дейности по 12 месечна поддръжка на системата. Прогнознатта стойност на поръчката за срок от 1 (една) година е 62 000 лева без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928066   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.08.2019 14.08.2019
2   934652   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2019 24.09.2019