Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0026
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0026_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на поръчката е доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S – E5” с шифър по ЕКП 2133420011, с място на директна доставка Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян, за срок от 1 година. Общата прогнозна стойност за една години е в размер до 40 000 лева без ДДС. Прогнозното количество на газьолът за срок от 1 (една) година е около 20 000 литра. Посоченото прогнозно количество е ориентировъчно, като ще се определя в зависимост от конкретната необходимост на БНБ. Продавачът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло или бъде надвишен.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927952   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.08.2019 14.08.2019
2   932319   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2019 12.09.2019