Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Стара Загора
Номер: 00496-2019-0092
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2530&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: СМР предвиждат изграждане на рампа с цел осигуряване на достъпна среда.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927917   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.08.2019 14.08.2019
2   927920   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2019 14.08.2019
3   940942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.10.2019 25.10.2019
4   948433   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019
5   948447   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019