Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2019-0024
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката е периодична доставка на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включваща 2 обособени позиции: ОП № 1 Доставка на чуждоезична научна литература и ОП №2 Доставка на научна литература, издавана от български издателства. С възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка на различна научна, справочна и учебна литература по всички дисциплини, изучавани в СУ за нуждите на Университетската библиотека, както и за проекти, програми и други дейности свързани с учебния и научен процес. Доставките, предмет на обществената поръчка, ще се извършват при възникнала необходимост и по заявка от страна на СУ. Подробно описание за изпълнението на обществената поръчка се съдържа в раздел IV. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“ от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927517   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.08.2019 15.08.2019
2   927519   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
3   945073   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2019 21.11.2019