Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0037
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: "Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Бургас“". Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927343   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 12.08.2019
2   927344   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
3   929617   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.08.2019 26.08.2019
4   954340   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.01.2020 17.01.2020