Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0036
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на 6 вида резервни части и консумативи за газомотокомпресор с общо количество 50 комплекта и 168 броя.Подробна информация относно изискванията за изпълнение на предмета на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927321   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
2   927323   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
3   947217   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         02.12.2019 02.12.2019
4   947842   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2019 05.12.2019