Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0035
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчка включва доставка на двускоростен двугредов мостов кран 10т., монтаж, изпитания и въвеждане в експлоатация на крана и обхваща минимум следните дейности: ­ Изготвяне на техническа документация, съгласно изискванията на НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения; ­ Доставка на 1 брой двускоростен двугредов мостов кран в КС “Вълчи дол” ; ­ Демонтаж на съществуващия мостов кран; ­ Монтаж на новодоставения мостов кран върху съществуващия релсов път; ­ Извършване на функционални изпитания на крана; ­ Присъствие на представители на Изпълнителя при извършване на техническия преглед на крана по реда на „НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“; ­ обучение на специалистите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на крана; ­ Гаранционна отговорност през гаранционния срок на доставения кран.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927316   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
2   927318   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
3   950557   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         19.12.2019 19.12.2019