Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0020
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927121   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
2   935655   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019