Информация за преписката

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София
Номер: 01928-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на неотложни ремонтни работи на части "Архитектура – фасада и дограма", част "Електрическа – етап I" и част "Пожароизвестяване – развитие на системата", предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Упражняване на авторски надзор на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927110   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
2   927112   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
3   951517   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.12.2019 27.12.2019