Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ - Плевен
Номер: 00496-2019-0089
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2540&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхватът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен - основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект ДСП - Белене. Обхватът на строително-монтажните дейности включва шпакловки, бояджийски работи, подмяна на дограма, ремонт на покрив, ремонт на ел. инсталация, доставка и монтаж на климатици, на административна сграда, ползвана от ДСП - Белене, надлежно посочени в Техническа спецификация /Приложение №2/ и КСС /Приложение №3/, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926739   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.08.2019 07.08.2019
2   926743   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.08.2019 07.08.2019
3   936146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2019 01.10.2019