Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация е разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация” с общ брой артикули - 6439; - Обособена позиция № 2 – „Монитор” с общ брой артикули - 2; - Обособена позиция № 3 – „Принтер” с общ брой артикули - 1; - Обособена позиция № 4 – „Принтери и мултифункционални устрайства” с общ брой артикули - 93; - Обособена позиция № 5 – „Копирна машина“ с общ брой артикули - 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926611   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.08.2019 09.08.2019
2   926612   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019
3   943776   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2019 11.11.2019
4   952438   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 07.01.2020
5   955972   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020