Информация за преписката

Възложител: Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт /НДНИВМИ/ "Проф. д-р Г. Павлов"
Номер: 05372-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.babh.government.bg/op/7dd466cceddc3046b9b49874c18a6a3e
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Изпълнителят на обществената поръчка следва да извърши доставка на апаратура за изпитване на проби за АЧС, както следва: 1. По обособена позиция № 1 изпълнителят следва да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на един брой r-time PCR апарат за нуждите на Изпитвателната регионална лаборатория (ИРЛ) в гр. Велико Търново, с максимално допустима прогнозна стойност 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС. 2. По обособена позиция № 2 изпълнителят следва да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на един брой r-time PCR апарат за нуждите на Изпитвателната регионална лаборатория (ИРЛ) в гр. Стара Загора, с максимално допустима прогнозна стойност 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС. 3. По обособена позиция № 3 изпълнителят следва да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на два броя ламинарни бокса – клас Bio – II A, два броя вортекс, два броя центрофуги, два броя фризери (- 86 градуса) и два броя водни бани (сухи) по 96 гнезда за нуждите на Изпитвателните регионални лаборатории (ИРЛ) в гр. Велико Търново и гр. Стара Загора, с максимално допустима обща прогнозна стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лв. без ДДС. 4. По обособена позиция № 4 изпълнителят следва да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на един брой автоматична дигитална дроплет PCR система за нуждите на Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“ при НДНИВМИ, с максимално допустима обща прогнозна стойност 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лв. без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926608   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.08.2019 07.08.2019
2   933084   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2019 16.09.2019