Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2019-0006
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е за: 1. Демонтаж, доставка и монтаж на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находяща се в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11; 2. Доставка и монтаж на нови климатици - до 10 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926410   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019
2   926414   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019
3   940168   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.10.2019 22.10.2019