Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0044
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39452
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на тръжна документация за 4 броя обществени поръчки по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926257   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019
2   926259   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019
3   949021   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.12.2019 12.12.2019