Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил
Номер: 00496-2019-0085
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2497&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхвата на обществената поръчка включва „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект - Изнесено работно място Кочериново към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“, находяща се на адрес: гр. Кочериново, пл. "Трети Март" № 1. Предвиденият ремонт на сградата е в обхвата на § 5 от допълнителните разпоредби на ЗУТ. Ще бъдат изпълнявани следните групи строително ремонтни дейности - шпакловки, настилки, доставка и монтаж на дограма и вътрешни врати, монтаж на осветителни тела и контакти, съгласно подробно КСС за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926068   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019
2   926072   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019
3   932529   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.09.2019 10.09.2019