Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0034
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за етап "КС Расово" и етап "КС Нова Провадия" към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”. Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926004   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
2   926005   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г.