Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2019-0005
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с адреси: 1. Административна сграда - гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 11; 2. Административна сграда - гр. София, ул. "Генерал Йосиф Гурко" № 5. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 3 (три) години е 360 000 лева без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926007   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.08.2019 05.08.2019
2   932428   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019