Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0023
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0023_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставката на служебни автомобили за нуждите на Българска народна банка, по 3 (три) обособени позиции. Обособените позиции са, както следва: - Обособена позиция № 1 – Доставка на 3 бр. леки автомобили 4+1 места, среден клас; - Обособена позиция № 2 – Доставка на 2 бр. леки автомобили, 4+1 места, комби, среден клас; - Обособена позиция № 3 – Доставка на 1 бр. микробус, 11+1 места Към предмета на всяка от обособените позиции са включени и услуги по сервизно обслужване на доставените автомобили в рамките на гаранционния срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925719   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.08.2019 05.08.2019
2   925730   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
3   932061   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.09.2019 09.09.2019
4   935085   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.09.2019 27.09.2019
5   942421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2019 04.11.2019