Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0022_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване и софтуерни лицензи по три обособени позиции: Обособените позиции са, както следва: - Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърно оборудване“; - Обособена позиция 2 – „Доставка на софтуерни лицензи“; - Обособена позиция 3 – „Доставка на компютърни аксесоари“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925708   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.08.2019 05.08.2019
2   925710   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
3   932062   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.09.2019 09.09.2019
4   935737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
5   941827   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.10.2019 31.10.2019