Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Монтана
Номер: 00496-2019-0083
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2532&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за обект административната сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом, находяща се на адрес: гр. Лом, ул.“Пристанищна“ №52. Предвиденият ремонт на сградите е в обхвата на т.5 от допълнителните разпоредби от ЗУТ. Сградата се използва от Дирекция „Социално подпомагане” – Лом. Видът и обемът на строително-монтажните работи са описани в приложената количествена сметка, неразделна част от документацията. Ще бъдат изпълнявани следните групи строително ремонти дейности – ремонт на външна фасада, ремонт на покрив и изработка на пътека за хора с увреждания съгласно подробна КСС за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925644   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.08.2019 01.08.2019
2   925653   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.08.2019 01.08.2019