Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
Номер: 00665-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/profile?op201908_dr
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси“ с две обособени позициии: Обособена позиция №1: „Доставка на драга за драгиране на наноси“; Обособена позиция №2: „Доставка на тръби за транспортиране на наноси“. С обществената поръчка се реализира дейност 3 с предмет: „Доставка на плавателни средства и оборудване за извършване на драгажни работи“ в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“. След изпълнение на обществената поръчка доставената драга за драгиране на наноси и тръбите за транспортиране на наноси се включват в драгажен състав за изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2019 16:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925592   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.08.2019 05.08.2019
2   925593   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
3   928418   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.08.2019 19.08.2019
4   957787   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         03.02.2020 03.02.2020
5   962987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.03.2020 06.03.2020