Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/
Номер: 00010-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/
Процедура: Публично състезание
Описание: 1. Обособена позиция № 1 - Обособена позиция №1 - Термотрансферни ленти за факс машини Brother. Обособена позиция № 1 обхваща 1 /една/ номенклатура. 2. Обособена позиция № 2 - Тонери и мастила за принтери, копирни и многофункционални машини Canon. Обособена позиция № 2 обхваща 3 /три/ номенклатури. 3. Обособена позиция № 3 - Тонери и барабани за принтери и многофункционални машини Develop. Обособена позиция № 3 обхваща 4 /четири/ номенклатури. 4. Обособена позиция № 4 - Тонери и барабани за принтери и многофункционални машини Epson. Обособена позиция № 4 обхваща 2 /две/ номенклатури. 5. Обособена позиция № 5 - Тонери, мастила и ролки за принтери, копирни и многофункционални машини с марка Hewlett Packard. Обособена позиция № 5 обхваща 25 /двадесет и пет/ номенклатури. 6. Обособена позиция № 6 - Тонери, барабани, мастила и ролки за принтери, копирни и многофункционални машини с марка KYOCERA. Обособена позиция № 6 обхваща 9 /девет/ номенклатури. 7. Обособена позиция № 7 - Тонер
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925388   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.07.2019 31.07.2019
2   925389   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.07.2019 31.07.2019
3   942757   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.11.2019 04.11.2019