Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/62cc2aeb0f0a580b827388154e00d010
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925182   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2019 02.08.2019
2   925183   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.07.2019 02.08.2019
3   946473   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2019 02.12.2019