Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Белене ЕООД
Номер: 00395-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-belene.com
Процедура: Публично състезание
Описание: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ„БЕЛЕНЕ” ЕООД”- гр. Белене, за срок от 12 (дванадесет) месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924836   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.07.2019 29.07.2019
2   924839   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.07.2019 29.07.2019
3   925213   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.07.2019 30.07.2019