Информация за преписката

Възложител: Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Номер: 00983-2019-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа на лабораторна апаратура за нуждите на проекти, финансирани със средства от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени позиции, подробно описана в Приложение №1 Технически спецификации от документацията: №1 Келдал система за определяне на азот - 1бр., реактиви за Келдал системата - 14 оп.; №2 Техническа везна - 1бр.; №3 Компактен денситометър - 1бр.; №4 Скрубер за неутрализация на отделените газове - 1бр.; №5 Система за количествен анализ на белтъци - 1бр.; № 6 Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция - 1бр. и № 7: Ротор, съвместим с центрофуга LMC-3000 - 1бр. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа