Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0025
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска, във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението, по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014-2020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924445   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2019 29.07.2019
2   924446   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
3   929498   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019