Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0032
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва регулярни доставки на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924416   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2019 29.07.2019
2   924418   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
3   942046   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 01.11.2019