Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0031
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на един брой тежкотоварен камион с кран (автокран), както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924411   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
2   924413   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
3   925739   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         01.08.2019 01.08.2019