Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Пловдив
Номер: 00496-2019-0068
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2483&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на ремонт на сграда, ползвана от ДСП -Раковски .Предвиденият ремонтна сградите е в обхвата на т.5 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.Ще бъдат изпълнявани следните групи строително ремонтни дейности- бояджийски работи, подмяна на дограма,ремонт на помещения,ремонт на санитарни възли,съгласно подробно КСС за обществената поръчка .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924349   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
2   924357   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
3   933905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019