Информация за преписката

Възложител: Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01517-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА за нуждите на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   923893   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.07.2019 26.07.2019
2   923899   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2019 26.07.2019
3   940655   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2019 28.10.2019