Информация за преписката

Възложител: Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01517-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е доставка на лабораторно оборудване /уреди/ за нуждите на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", инсталиране, приемни изпитания на място на оборудването /доставените уреди/ и въвеждането им в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя по всяка обособена позиция за експлоатация и техническа поддръжка, включително гаранциония сервиз на оборудването /доставените уреди/, разделена на 4 (четири) самостоятелно обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - Доставка на Апарат -за измерване на специфична повърхност (Specific Surface Area – BET); - обособена позиция № 2 - Доставка на Диференциално сканиращ калориметър (differential scanning calorimeter, DSC); - обособена позиция № 3 - Доставка на Апарат за изотитрувална калориметрия (isothermal titration calorimeter, ITC); - обособена позиция № 4 - Доставка на Апарат за ултра-чиста вода;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   923887   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.07.2019 26.07.2019
2   923892   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2019 26.07.2019
3   940663   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2019 28.10.2019
4   971551   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020
5   971553   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020
6   971556   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020
7   971557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020