Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Русе
Номер: 00496-2019-0051
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2479&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: извършване на строително-монтажни работи /СМР/, като ще бъдат изпълнявани следните групи строително ремонтни дейности - шпакловки, бояджийски работи, подмяна на врати, настилки, ремонт на Ел. и ВиК инсталации доставка и монтаж климатици съгласно подробно КСС за обществената поръчка. в административнативните сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за Обособена позиция №1 на адрес: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 и Дирекция „Социално подпомагане“ – Бяла за Обособена позиция №2 на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №3 за Обособена позиция №3 на адрес: гр. Борово, ул. „Св. Климент Охридски“ №2 подробно изписани в Приложение №2 -Техническа спецификация, Приложение №4 – Количествена сметка
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   922619   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.07.2019 17.07.2019
2   922621   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.07.2019 17.07.2019
3   936491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.10.2019 02.10.2019
4   944240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.11.2019 13.11.2019