Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количеството и обемът на стоките не могат да бъдат определени към момента, тъй като зависят от потребностите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921609   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 15.07.2019
2   921613   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
3   943250   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     06.11.2019 11.11.2019