Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0028
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Регулярни доставки по заявка на Възложителя с цел покупка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс апарати и копирни машини, намиращи се в системата на “Булгартрансгаз” ЕАД за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на сумата от 150 000 лв., без ДДС. Подробна информация относно прогнозните количества на необходимите консумативи по места на доставка е представена в Приложения №1 - №7 към Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количеството се определя, съгласно необходимостта на Възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи. Възложителят няма задължение да закупи изцяло прогнозните количества, посочени в приложенията към техническата спецификация, като за отделните точки заявеното количество може да бъде и по-голямо от посоченото прогнозно количество. Подробна информация относно изискванията за изпълнение на предмета на поръчката са представени в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921590   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
2   921594   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
3   947995   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         06.12.2019 06.12.2019