Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/pub-competitions/publs017/publs017
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Веселин Маринов” в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”, финансирана по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921489   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
2   921492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
3   927175   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019
4   953920   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.01.2020 14.01.2020