Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Номер: 00330-2019-0004
Адрес на профила на купувача: https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е свързана с: - изготвяне на работен проект за монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия, с 233,52 kWp фотоволтаична мощност, както и разработки по проектните части, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. -Доставка, монтаж (в т.ч. изработване на конструкция, монтиране на соларни модули, защитни табла, контролери, инвертори, регенаратор на фазите, система за предотвратяване на връщането на ел. енергия към електропреносната мрежа и други съоръжения, окабеляване на Системата, заземяване и свързването ? към съществуващата инсталация) и пускане в експлоатация, включително провеждане на на 72-часова експлоатационна проба на Системата. -Провеждане на обучение на 4 броя служители на възложителя за експлоатационна работа със Системата. -Техническата поддръжка на Системата и нейните компоненти се осъществява от Изпълнителя в периода на гаранционния срок съгласно условията на проекта на договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921431   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
2   921432   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
3   939398   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         17.10.2019 17.10.2019
4   978022   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.05.2020 19.05.2020
5   978239   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.05.2020 20.05.2020