Информация за преписката

Възложител: Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Номер: 02378-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.babh.government.bg/op/4ef4986ddac84542a155a04ce17eee4d
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Извършване на авиационни инсектицидни обработки с цел предотвратяване появата на болести по животните и зоонози

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921362   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
2   927541   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019