Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0021
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0021_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва поддръжката на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях“. Количествата и видът на необходимите резервни части са определени в Приложение № 1а – „Техническа спецификация“ по ОП № 1. ОП № 2 – „Извършване на годишна профилактика на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях''. Дейностите, които са включени в обхвата на годишната профилактика са съгласно Техническата спецификация по ОП № 2. Участниците следва да подават оферти единствено по обособена позиция № 1. Обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда на индивидуалната й стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921352   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2019 15.07.2019
2   921355   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019
3   928315   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.08.2019 19.08.2019
4   937684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 11.10.2019