Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гурково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0100
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3257
Процедура: Открита процедура
Описание: „ Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и др./ за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921176   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2019 12.07.2019
2   921177   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 12.07.2019
3   934081   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2019 24.09.2019
4   938323   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.10.2019 11.10.2019