Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0025
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура:
Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка и разтоварване на 10 /десет/ тона свежо турбинно масло ТП 32. Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчка-спецификация, представена в "Софийска Стокова Борса" АД.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921141   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.07.2019 09.07.2019
2   930534   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019
3   943434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.11.2019 06.11.2019