Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0020
Адрес на профила на купувача: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1 петдневен курс, с обучени общо 15 служители с получаване на сертификат

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920914   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019
2   929390   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
3   955979   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020